Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BLAUWE DAG coaching

1 Algemeen
BLAUWE DAG coaching is opgericht door Ronald van Praag (hierna te noemen “de coach”), gevestigd te Amstelveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12345678.
BLAUWE DAG coaching richt zicht op de Vitalietscoaching van individuen.

2 Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en/of schriftelijke offertes van en overeenkomsten met BLAUWE DAG coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3 Werkwijze

Persoonlijke coaching
In een kennismakingsgesprek van ten hoogste 45 minuten bepalen de coach en de cliënt of zij een coachtraject samen aangaan. Deze overeenkomst geschiedt schriftelijk.

Na afloop van ieder gesprek wordt een afspraak voor de volgende keer gemaakt. Aan het begin van het gesprek wordt de afgelopen periode geëvalueerd. Na vier sessies wordt het traject tot dan toe geëvalueerd en wordt bepaald hoe de verdere werkwijze is.

4 Uitvoering van de overeenkomst
Iedere overeenkomst leidt voor de coach tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij de coach gehouden is zijn inspanningsverplichting na te komen naar de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap.

5 Vertrouwelijkheid
Gesprekken tussen de coach en de coachee worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Ook wanneer de cliënt de werkgever van de coachee is, wordt er niet over de inhoud gesproken zonder toestemming van de coachee.

6 Annuleringsvoorwaarden
Als bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, per email of telefonisch.

7 Tarieven
De tarieven staan vermeld op de pagina “hoe werkt het” van de website BLAUWE DAG coaching (www.blauwedag.nl) of zijn op te vragen bij BLAUWE DAG coaching. Tariefswijzigingen zullen ingaan een maand na schriftelijke aankondiging.

8 Betalingsvoorwaarden

Particulieren

Individuele coaching:
Na afloop van een gesprek: contante betaling. Of na ontvangst van de factuur: betaling binnen 14 dagen.

Zakelijk
Na ontvangst van de factuur: betaling binnen 14 dagen netto.

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt BLAUWE DAG coaching een betalingsherinnering. Als de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan de verplichting voldoet, dan is BLAUWE DAG coaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten in rekening te brengen.

Als na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van BLAUWE DAG coaching, is BLAUWE DAG coaching genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan derden. De hieraan verbonden kosten zijn, volgens de wet, volledig voor uw rekening.

Bij een betalingsachterstand zal BLAUWE DAG coaching de verdere afspraken op schorten, totdat er voldaan is aan de betalingsverplichting.

10 Opschorten, ontbinding en tussentijdse opzeggen van de overeenkomst
De coach kan nakoming van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst ontbinden, indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
De coach is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, indien er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

11 Aansprakelijkheid
De coach heeft een inspanningsverplichting en garandeert geen resultaat. BLAUWE DAG coaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door BLAUWE DAG coaching, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijden van BLAUWE DAG coaching.
De vergoeding kan nimmer meer zijn dan wordt uitgekeerd door de zijdens de coach afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eventuele voor cliënt geldende eigen risico.

12 Toepasselijk recht en geschillen
Het Nederlands recht is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen.
Klachten worden schriftelijk of via email binnen 14 dagen na afloop van een gesprek of wandeling gemeld. Bij geschillen zullen de coach en de cliënt zich tot het uiterste inspannen om tot een redelijke oplossing te komen.

BLAUWE DAG coac

Algemene voorwaarden BLAUWE DAG coaching

1 Algemeen
BLAUWE DAG coaching is opgericht door Ronald van Praag (hierna te noemen “de coach”), gevestigd te Amstelveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12345678.
BLAUWE DAG coaching richt zicht op de Vitalietscoaching van individuen.

2 Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en/of schriftelijke offertes van en overeenkomsten met BLAUWE DAG coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3 Werkwijze

Persoonlijke coaching
In een kennismakingsgesprek van ten hoogste 45 minuten bepalen de coach en de cliënt of zij een coachtraject samen aangaan. Deze overeenkomst geschiedt schriftelijk.

Na afloop van ieder gesprek wordt een afspraak voor de volgende keer gemaakt. Aan het begin van het gesprek wordt de afgelopen periode geëvalueerd. Na vier sessies wordt het traject tot dan toe geëvalueerd en wordt bepaald hoe de verdere werkwijze is.

4 Uitvoering van de overeenkomst
Iedere overeenkomst leidt voor de coach tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij de coach gehouden is zijn inspanningsverplichting na te komen naar de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap.

5 Vertrouwelijkheid
Gesprekken tussen de coach en de coachee worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Ook wanneer de cliënt de werkgever van de coachee is, wordt er niet over de inhoud gesproken zonder toestemming van de coachee.

6 Annuleringsvoorwaarden
Als bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, per email of telefonisch.

7 Tarieven
De tarieven staan vermeld op de pagina “hoe werkt het” van de website BLAUWE DAG coaching (www.blauwedag.nl) of zijn op te vragen bij BLAUWE DAG coaching. Tariefswijzigingen zullen ingaan een maand na schriftelijke aankondiging.

8 Betalingsvoorwaarden

Particulieren

Individuele coaching:
Na afloop van een gesprek: contante betaling. Of na ontvangst van de factuur: betaling binnen 14 dagen.

Zakelijk
Na ontvangst van de factuur: betaling binnen 14 dagen netto.

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt BLAUWE DAG coaching een betalingsherinnering. Als de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan de verplichting voldoet, dan is BLAUWE DAG coaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten in rekening te brengen.

Als na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van BLAUWE DAG coaching, is BLAUWE DAG coaching genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan derden. De hieraan verbonden kosten zijn, volgens de wet, volledig voor uw rekening.

Bij een betalingsachterstand zal BLAUWE DAG coaching de verdere afspraken op schorten, totdat er voldaan is aan de betalingsverplichting.

10 Opschorten, ontbinding en tussentijdse opzeggen van de overeenkomst
De coach kan nakoming van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst ontbinden, indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
De coach is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, indien er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

11 Aansprakelijkheid
De coach heeft een inspanningsverplichting en garandeert geen resultaat. BLAUWE DAG coaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door BLAUWE DAG coaching, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijden van BLAUWE DAG coaching.
De vergoeding kan nimmer meer zijn dan wordt uitgekeerd door de zijdens de coach afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eventuele voor cliënt geldende eigen risico.

12 Toepasselijk recht en geschillen
Het Nederlands recht is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen.
Klachten worden schriftelijk of via email binnen 14 dagen na afloop van een gesprek of wandeling gemeld. Bij geschillen zullen de coach en de cliënt zich tot het uiterste inspannen om tot een redelijke oplossing te komen.

BLAUWE DAG coaching

hing